Ombytning af vare i butik

Hvis du har købt en vare i en af vores fysiske butikker og ønsker ombytning eller refundering, skal dette ske i en af butikkerne. Husk købsbevis i form af kvittering eller kontoudtog.

Hvis du har købt varer online og ønsker en refundering, kan dette både gøres via returportalen online samt i de fysiske butikker. Ved ombytning i butik skal du blot fremvise ordrenummer f.eks. email på telefonen - en returregistrering online er her ikke nødvendigt.

Vi tilbyder ikke ombytninger online. Hvis du f.eks. ønsker en anden størrelse, returnér da produktet her og bestil den ønskede størrelse på en ny, seperat ordre.

For at vi kan imødekomme en ombytning eller refundering, skal varens stand leve op til vores returpolitik, som kan findes her.

Bemærk: Der er også 100 dages returret ved varer købt i butikken.

 

Var denne artikel en hjælp?
43 ud af 52 fandt dette nyttigt
Har du nogle spørgsmål?
Indsend en anmodning